درباره ما

* نامشرکت:بازرگانی مددی
*
تاریخ تاسیس:1380
*
حوزه فعالیت:پخش شیشه و پروفیل

*
بازرگانیمددیدرسال1380توسطعلیرضامددینژاد باپخششیشهبهتمامینقاطکشورآغازشدکهدرطول اینمدتبافعالیتهایزیادوگسترشکارمورداعتماد هزارانمشتریقرارگرفتولوحهاوهدایایمتعددیبه اینبازرگانیازطرفکارخانجاتاهداگردیدوبتدریجبا اضافهنمودنپروفیلویراقآلاتدرسال1387مجموعه کاملیازفعالیتهایدربوپنجرهدوجدارهبوجودآمد.
*
اینبازرگانیبابیشازدودههحضورموفقدرعرصه شیشهوپروفیلباایجادخدماتپسازفروشوشعبات فعالدرنقاطکشورباتعدادیازانبوهسازانوارگانها همکاریداشتهاستونمایندگیبرندهایخارجیو داخلیراداشتهوتمامیمحصولاتدوجدارهرابدون واسطهبرایخریدآسانبادرنظرگرفتنشرایطاقتصادی حاکمدرکشوربهترینقیمترابرایتکتکمحصولات خوددرنظرگرفتهوهمراهآنان،کیفیتواصالتاجناس ،گارانتیمعتبرارائهمیدهد.